Projekt pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-0096/17.

Wróć

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego.

 

Daty publikacji i aktualizacji strony internetowej
Data publikacji strony internetowej: 15.12.2021 r.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Aktualizację oświadczenia sporządzono dnia: 30.03.2022 r., na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku napotkania problemów na stronie internetowej, prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Paweł Szegda pszegda@muzeum.stalowawola.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu + 48 15 844 85 56. Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich
https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego
Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego
ul. Hutnicza 17
37-450 Stalowa Wola
tel.: 15 823 50 37
e-mail: muzeumcop@muzeum.stalowawola.pl
Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
Brak dostępności tłumacza języka migowego.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, ul. Hutnicza 17, 37-450 Stalowa Wola

e-mail: muzeumcop@muzeum.stalowawola.pl; tel. 15 8235037

Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego położone jest przy ulicy Hutniczej 17 na wyodrębnionej posesji. Stanowi jeden obiekt oddzielony od otoczenia ogrodzeniem ozdobnym.

Muzeum zlokalizowane jest na posesji wyodrębnionej ulicami:

Hutniczą
Kwiatkowskiego – od której znajduje się główny wjazd i wejście do muzeum
Do budynku prowadzi jedno wejście: od ulicy Kwiatkowskiego. Brama i drzwi na terenie obiektu dostosowane są do osób na wózkach. Przy dojściu do budynku jest utwardzona i równa nawierzchnia. Brak schodów. Punkt Obsługi Klienta z kasą biletową oraz sklepik znajduje się po lewej stronie. Po lewej stronie wejścia jest szatnia. Cała wystawa dostępna jest dla osób poruszających się na wózkach. Eksponaty i podpisy rozmieszczone na wysokości odpowiedniej dla osób poruszających się na wózku. Bezprogowe wejście do przestrzeni ekspozycyjnych i sal edukacyjnych. Korytarze, przejścia oraz dojścia do eksponatów mają szerokość nie mniejszą niż 1,5 m. Toalety dla zwiedzających i osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parterze budynku. Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla gości ze szczególnymi potrzebami.

 

Informacje dodatkowe

Jeśli w opisie Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego nie znaleźli Państwo informacji, której potrzebują, prosimy o kontakt z Anną Jarosz (ajarosz@muzeum.stalowawola.pl) – tel. 15 8235037 wew.203. Chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania.

Zarządzenie nr 29_2022 – W SPRAWIE WPROWADZENIA REGULAMINU ZWIEDZANIA

Zarządzenie nr 30_2022 – W SPRAWIE RODZAJÓW BILETÓW, ZASAD WSTĘPU I ULG W OPŁATACH

Zarządzenie nr 31_2022 – W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA BILETY WSTĘPU NA WYSTAWY STAŁE, USŁUGI PRZEWODNICKIE ORAZ DNI TYGODNIA Z NIEODPŁATNYM WSTĘPEM

Zarządzenie nr 27_2022 – W SPRAWIE WPROWADZENIA SPRZEDAŻY ONLINE BILETÓW WSTĘPU DO MUZEUM CENTRALNEGO OKREGU PRZEMYSŁOWEGO W STALOWEJ WOLI

GODZINY OTWARCIA MUZEUM COP:

Poniedziałek 8:00 – 14:30
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-14:30
Czwartek 8:00-18:00
Piątek 8:00-14:30
Sobota nieczynne
Niedziela 13:00 – 19:00

WYSTAWA STAŁA „CENTRALNY OKRĘG PRZEMYSŁOWY. NARODZINY INNOWACYJNEGO PRZEMYSŁU W POLSCE”

Bilet normalny – 15,00
Bilet ulgowy – 10,00
Bilet rodzinny – 30,00 (z KDR – rabat 15%)

WYSTAWA DLA DZIECI „MIASTO”

Bilet – 5,00
Bilet rodzinny – 30,00 (z KDR – rabat 15%)

PRZESTRZEŃ ZAGADEK „ZGASZONA GWIAZDA COP-U – OKUPACJA”

Bilet – 10,00
Bilet rodzinny – 30,00 (z KDR – rabat 15%)
(obowiązuje wcześniejsza rezerwacja telefoniczna pod nr.: 15 823 50 37)

BILET SPECJALNY NA EKSPOZYCJĘ STAŁĄ – 3,00

ZWIEDZANIE WYSTAWY Z PRZEWODNIKIEM DLA INDYWIDUALNYCH ZWIEDZAJĄCYCH

  • opłata za przewodnika po Muzeum COP w języku polskim – 50,00
  • audioprzewodnik w Muzeum COP – wypożyczenie – 10,00

WYCIECZKI EDUKACYJNE NA OBSZARZE MIASTA STALOWA WOLA Z PRZEWODNIKIEM DLA GRUPY LICZĄCEJ MIN. 10 OSÓB:

  • Bilet normalny – 10,00
  • Bilet ulgowy – 5,00

 

 

ZWIEDZAJ Z PRZEWODNIKIEM

W ofercie Muzeum COP jest wynajęcie przewodnika po wystawach. Rezerwacji zwiedzania i umówienia przewodnika należy dokonać z co najmniej tygodniowych wyprzedzeniem pod numerem tel. 15 823 50 37. Koszt usługi przewodnickiej według aktualnego cennika.

LEKCJE I WARSZTATY MUZEALNE

Lekcje i warsztaty muzealne można zarezerwować telefonicznie pod nr tel. 15 823 50 37.