Projekt pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-0096/17.

Wróć

Załącznik nr  3  do zarządzenia nr  11/2023

Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli z dnia 15.03.2023 r.

Deklaracja dostępności

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego: www.muzeumcop.pl .

Daty publikacji i aktualizacji strony internetowej
Data publikacji strony internetowej: 15.12.2021 r.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Aktualizację oświadczenia sporządzono dnia: 31.03.2022 r., na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku napotkania problemów na stronie internetowej, prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Paweł Szegda pszegda@muzeum.stalowawola.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu + 48 15 844 85 56. Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich
https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-450 Stalowa Wola
tel.: 15 844 85 56
e-mail: biuro@muzeum.stalowawola.pl

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
Brak dostępności tłumacza języka migowego.

Inspektor Ochrony Danych
Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli jest p. Krystian Koterbicki, z którym można się skontaktować poprzez maila iod@carit.pl.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, ul. Hutnicza 17, 37-450 Stalowa Wola

e-mail: muzeumcop@muzeum.stalowawola.pl;  tel. 15 8235037

Budynek zlokalizowany jest przy ulicy Hutniczej 17, na wyodrębnionej posesji. Stanowi jeden obiekt oddzielony od otoczenia ogrodzeniem ozdobnym.

Posesja wyodrębniona jest ulicami:

  • Hutniczą
  • Kwiatkowskiego – od której znajduje się główny wjazd i wejście do muzeum

Do budynku prowadzi jedno wejście: od ulicy Kwiatkowskiego. Brama i drzwi na terenie obiektu dostosowane są do osób na wózkach. Przy dojściu do budynku jest utwardzona i równa nawierzchnia.  Brak schodów. Punkt Obsługi Klienta z kasą biletową oraz sklepik znajduje się po lewej stronie. Po lewej stronie wejścia jest szatnia. Cała wystawa dostępna jest dla osób poruszających się na wózkach. Eksponaty i podpisy rozmieszczone na wysokości odpowiedniej dla osób poruszających się na wózku. Bez progowe wejście do przestrzeni ekspozycyjnych i sal edukacyjnych. Korytarze, przejścia oraz dojścia do eksponatów mają szerokość nie mniejszą niż 1,5 m. Toalety dla zwiedzających i osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parterze budynku.

Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla gości z niepełnosprawnościami.

Siedziba Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola

e-mail: biuro@muzeum.stalowawola.pl, tel. 15 844 85 56

Budynek położony jest przy ulicy Sandomierskiej 1 na wyodrębnionej posesji. Stanowi jeden obiekt oddzielony od otoczenia ogrodzeniem ochronnym, wykonanym z prętów stalowych.

Muzeum zlokalizowane jest na posesji wyodrębnionej ulicami:

  • od strony północnej ulicami Sandomierską i Broniewskiego (styk ulic),
  • od strony wschodniej ulicą Kopernika,
  • od strony zachodniej drogą osiedlową.

Do budynku prowadzi jedno wejście: od ulicy Sandomierskiej i od ulicy Kopernika (od strony parkingu). Bramy i drzwi na terenie obiektu dostosowane do osób na wózkach. Przy dojściu do budynku jest utwardzona i równa nawierzchnia.  Brak schodów. Punkt Obsługi Klienta z kasą biletową oraz sklepik znajduje się po lewej stronie. Na wprost wejścia szatnia. Dla osób na wózkach na parterze dostępny jest hol główny, sale wystaw i sala edukacyjna. W budynku jest platforma /dźwig. Wszystkie sale wystaw czasowych na parterze i piętrze 1 są dostępne.  Eksponaty i podpisy rozmieszczone na wysokości odpowiedniej dla osób poruszających się wózku. Wystawa stała zlokalizowana na poddaszu nie dostępna dla osób na wózkach. Brak progów i nierówności poziomów poszczególnych sal.

Bez progowe wejście do sal ekspozycyjnych i Sali edukacyjnej. Korytarze, przejścia oraz dojścia do eksponatów są o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m. Dwie toalety dla zwiedzających i osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parterze budynku. Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla gości niepełnosprawnych.

Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, ul. Rozwadowska 12, 37-450 Stalowa Wola

e-mail: galeriakarpinski@muzeum.stalowawola.pl, tel. 15 842 02 07

Budynek położony jest przy ulicy Rozwadowskiej 12, na wyodrębnionej posesji. Stanowi jeden obiekt oddzielony od otoczenia ogrodzeniem ochronnym, wykonanym z prętów stalowych. Posesja wyodrębniona jest ulicami:

  • od strony północnej ulicą Dąbrowskiego,
  • od strony wschodniej ulicą Rozwadowską,
  • od strony zachodniej ulicą Targową.

Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne od ulicy Rozwadowskiej i od ulicy Dąbrowskiego (od strony parkingu). Od strony ul . Dąbrowskiego brama wjazdowa na parking dostosowana do osób na wózkach. Przy dojściu do budynku jest utwardzona i równa nawierzchnia. Drzwi na terenie obiektu dostosowane do osób na wózkach. W budynku jest winda, hol główny i wszystkie sale ekspozycyjne na parterze i na kolejnych piętrach (1 i 2) są dostępne dla osób na wózkach. Kasa biletowa, sklepik i szatnia znajdują  się po prawej stronie od wejścia, po lewej znajduje się informacja dla zwiedzających. Między poszczególnymi salami nie ma progów czy nierówności poziomów. Korytarze, przejścia oraz dojścia do eksponatów są o szerokości nie mniejszej niż 1,5 metra. Toalety dla zwiedzających i osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parterze i piętrze 1. Przed budynkiem znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla gości z niepełnosprawnością.

Wejście od ul. Rozwadowskiej nie dostosowane do osób na wózkach.

Informacje dodatkowe

Jeśli w opisie Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli i jego oddziałów nie znaleźli Państwo informacji, której potrzebują, prosimy o kontakt z Anną Jarosz (ajarosz@muzeum.stalowawola.pl) – tel. 15 8235037 koordynatora ds. dostępności.

Chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania.

ZARZĄDZENIE11_2023