Projekt pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-0096/17.

Wróć

Tytuł projektu

Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego

Główny cel projektu stanowi:

Podniesienie atrakcyjności regionu oraz zwiększenie dostępności do zasobów kultury poprzez rewaloryzację modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli przy ulicy Hutniczej 17 na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego

Planowane efekty:
• upowszechnienie wiedzy o dziedzictwie kulturowym Centralnego Okręgu Przemysłowego, w tym zasobów kulturowych Stalowej Woli, wykorzystanie możliwości współczesnej techniki oraz aktualnie dostępnych środków przekazu do promowania dziedzictwa Centralnego Okręgu Przemysłowego;
• poprawa stanu zachowania i nadania nowych funkcji budynkowi byłych warsztatów szkolnych;
• poprawa dostępu osób niepełnosprawnych do infrastruktury kulturalnej, integracja mniejszości narodowych oraz osób wykluczonych;
• stworzenie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturowo-edukacyjnej;
• zwiększenie zatrudnienia w sektorze kultury;
• stworzenie unikatowej w skali ponadregionalnej oferty kulturalno-edukacyjnej;
• wzrost zainteresowania historią Centralnego Okręgu Przemysłowego wśród mieszkańców Stalowej Woli, regionu, kraju.

Wartość projektu – 26 272 492,59 PLN

Wkład Funduszy Europejskich – 16 716 149,03 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury, oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.