Projekt pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-0096/17.

Wróć

Wystawa przygotowana została z okazji 75. rocznicy powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego. Zaprezentowane fotografie z okresu międzywojennego przedstawiały miejscowości objęte planem COP-u oraz funkcjonujące w nich zakłady – te istniejące już wcześniej, zmodernizowane i włączone w ramy ogólnonarodowego przedsięwzięcia, oraz te budowane od podstaw. Ukazana na nich została historia powstawania wielkich inwestycji industrialnych oraz przemian dokonywanych w zakresie niezbędnej do ich funkcjonowania infrastruktury.