Projekt pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr Projektu: POIS.08.01.00-00-0096/17.

Historyk
Wróć

Stalowa Wola, 12.01.2024 r.

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy asystent – historyk  w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli,

ul. Sandomierska 1,  37-450 Stalowa Wola

Wymagania:

 • ukończone studia magisterskie: dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z zakresu historii, preferowane kierunki uzupełniające archeologia, historia sztuki, filologie ze specjalnością pedagogiczną.
 • doświadczenie w pracy muzealnej i edukacyjnej oraz upowszechniania wiedzy z zakresu historii,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, kreatywność

Wymagania pożądane:

 • znajomość programów służących do opracowania i ewidencjonowania zbiorów muzealnych,
 • doświadczenie w zakresie pracy ze zbiorami muzealnymi,
 • wysoka etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach,
 • wysoka kultura osobista,
 • dobra znajomość w mowie i piśmie języka obcego,
 • dobra znajomość historii Centralnego Okręgu Przemysłowego, Stalowej Woli  i regionu nadsańskiego.

Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku:

 • gromadzenie i opracowywanie zbiorów muzealnych,
 • nadzór nad stanem i bezpieczeństwem zbiorów muzealnych,
 • rekomendacje w zakresie zakupu muzealiów,
 • przeprowadzanie kwerend i prowadzenie prac naukowo-badawczych,
 • przygotowywanie propozycji i scenariuszy wystaw,
 • realizacja wystaw,
 • opracowywanie publikacji książkowych i ulotnych, katalogów wystaw; pisanie tekstów naukowych, popularnonaukowych i informacyjnych,
 • przygotowanie propozycji przedsięwzięć muzealnych,
 • przygotowywanie i prowadzenie działalności edukacyjnej,
 • oprowadzanie po wystawach stałych i czasowych,
 • reprezentowanie muzeum podczas wystąpień na konferencjach naukowych, sympozjach etc.,
 • uczestniczenie w realizowaniu działań zgodnych ze strategią muzeum,
 • prowadzenie prac dokumentacyjnych i archiwizacyjnych.
 • zlecanie dokumentacji konserwatorskiej: opisowej i fotograficznej konserwowanych zabytków,
 • asystowanie przy przemieszczaniu zabytków, dzieł, pakowaniu i transporcie z uwzględnieniem delegacji,

Oferujemy

 • wymiar czasu pracy: pełny etat
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto: 4300,00 – 5000,00 PLN (w zależności
  od udokumentowanego doświadczenia)+ dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego po przepracowaniu 5 lat. Dodatek ten wzrasta o 1 % za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Termin składania aplikacji: 15 lutego 2024 r.

Planowany termin zatrudnienia w instytucji: luty/marzec 2024 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne proszę kierować na adres: rpac@muzeum.stalowawola.pl

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.muzeum.stalowawola.pl).

Wymagane dokumenty

 • C.V.,
 • list motywacyjny,
 • kopia dyplomu,
 • certyfikaty, opinie, rekomendacje,
 • poświadczenie znajomości języka obcego,
 • ew. kopie świadectw pracy.
 • oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie(zał. Nr 1)
 • oświadczenie o niekaralności (zał. Nr 2)
 • oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (zał. Nr 3).

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez poniższego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko asystent  – historyk i prowadzonego przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Podstawa prawna:

pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr119, str.1

Procedura naboru:

Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach:

I Etap – polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych  na  podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

II Etap – Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

 1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 2. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 3. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
 5. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna  nie będą uwzględniane.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:

 1. Muzeum Regionalne W Stalowej Woli, informuje, iż będzie  Administratorem Danych Osobowych osób biorących udział w rekrutacji.
 2. Dane identyfikacyjne kandydatów będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji na podstawie otrzymanych zgód uczestników procedury.
 3. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane do zakończenia rekrutacji.
 4. Muzeum Regionalne W Stalowej Woli informuje, iż gromadzone dane osobowe w ramach procedury rekrutacji nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Jednocześnie informujemy, iż Muzeum Regionalne W Stalowej Woli od 25.05.2018 wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można  się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych. E-mail kontaktowy: iod@carit.pl
 6. Muzeum Regionalne W Stalowej Woli informuje, iż w związku z przechowywanymi danymi osobowymi kandydatów do pracy w ramach prowadzonej procedury rekrutacji, osobom tym przysługuje:

a)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

b)     prawo do usunięcia danych;

c)    ograniczenia przetwarzania danych;

d)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e)     prawo do przenoszenia danych;

f)     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g)    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu wzięcia udziału w rekrutacji.

Aneta Garanty

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

Zał. Nr 1.

OŚWIADCZENIE

OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

Ja niżej podpisana/ podpisany z mojej inicjatywy, za moją zgodą oraz gdyż jest to dla mnie korzystne na podstawie art. 221 § 3 Kodeksu pracy oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), udostępniam Pracodawcy moje dane osobowe celem ewentualnego przyjęcia do pracy:

Imię (imiona)  ……………………………………….. nazwisko………………………………………………
PESEL/ Data urodzenia      (celem wystawienia przez Pracodawcę skierowania na wstępne profilaktyczne badania lekarskie)          …………………………………………………………………………………………………………………………….
Dane kontaktowe (w tym dla komunikacji dokumentowej i elektronicznej, np. mail, telefon)   ..………………………………………………………………………………………………………
  Dodatkowe dane*
5.    Wykształcenie
nazwa szkoły ……………………………………………………………………………………………………   ……………………….    …………………………………………………………………..…………………     (rok ukończenia)               (zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy/ naukowy)
6.    kwalifikacje zawodowe ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… (np. kursy, uprawnienia, umiejętności, stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera, studia podyplomowe) data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania  ……………………   
Przebieg dotychczasowego zatrudnienia:
  okresy zatrudnienia   pracodawca zajmowane stanowisko pracy
od do    
   
   
   
   
   
   
   
   
Ponadto posiadam wiedzę, że: – podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów do jakich zostały
zebrane, – w przypadku nie nawiązania stosunku pracy oświadczenie moje zostaje zniszczone
w sposób uniemożliwiający odtworzenie danych zawartych wyżej.   ………………………………….                          ……………………………………………………………… (miejscowość i data)                                           (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

Pracodawca żąda podania danych osobowych, o których mowa w pkt. 6-7 gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku

Zał. Nr 2.

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko)

Zamieszkały/a …………………………………………………………………………………………………………

(adres zamieszkania)

legitymujący/a się dowodem osobistym …………………………………………………………………..

wydanym przez ………………………………………………………………………………………………………..

świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań

o ś w i a d c z a m

– iż nie byłem/byłam karany/karana za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe,

………………………… …………………………
(miejscowość, data) (własnoręczny podpis)

Zał. Nr 3.

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko)

Zamieszkały/a …………………………………………………………………………………………………………

(adres zamieszkania)

legitymujący/a się dowodem osobistym …………………………………………………………………..

wydanym przez ………………………………………………………………………………………………………..

świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań

o ś w i a d c z a m

że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.

………………………… …………………………
(miejscowość, data) (własnoręczny podpis)